Κανονισμός λειτουργίας σχολικής ζωής

Βασική αποστολή του σχολείου, πέραν της γνωστικής κατάρτισης των μαθητών, είναι η παροχή αγωγής με στόχο την ολοκλήρωση της προσωπικότητας τους. Σημαντικός παράγοντας για την υπηρέτηση αυτής της υψηλής αποστολής είναι μια πειθαρχημένη, συγκροτημένη και καθοριζόμενη αϊτό κανόνες σχολική ζωή. Μια σχολική ζωή που θα καλλιεργεί το δημοκρατικό ήθος, την αυτοπειθαρχία, την προσήλωση σε αξίες και αρχές συμπεριφοράς, το σεβασμό της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων των άλλων, την κοινωνική ευαισθησία και τη φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι απαίτηση του Σχολείου και αυτονόητη υποχρέωση των μαθητών η αυστηρή τήρηση των αρχών λειτουργίας του σχολείου και η συμμόρφωση τους προς τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς.

Α. Βασικές Αρχές για την Εύρυθμη Λειτουργία του σχολείου

Β. Βασικοί Κανόνες Συμπεριφοράς

Γ. Συμπεριφορά στη Βιβλιοθήκη

Δ. Συμπεριφορά στα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών

Ε. Συμπεριφορά στο Εργαστήριο Η/Υ

ΣΤ. Συμπεριφορά στη Μετακίνηση

Ζ. Συμπεριφορά στις Εκδρομές ή Επισκέψεις

Μπορείτε να διαβάσετε τον ολόκληρο τον κανονισμό λειτουργίας εδώ (ανενεργό).

Α. Βασικές Αρχές για την Εύρυθμη Λειτουργία του σχολείου

1.         Οι μαθητές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν καθημερινά το μέγιστο των προσπαθειών τους για την όσο το δυνατόν υψηλότερη απόδοση στα μαθήματα τους.

 

2.         Καθημερινά πρέπει, να ετοιμάζουν με επιμέλεια και πληρότητα όλες τις κατ' οίκον εργασίες που τους αναθέτουν οι διδάσκοντες.

 

3.         Στη διάρκεια της διδασκαλίας οφείλουν να παρακολουθούν με αμείωτη προσοχή και να συμμετέχουν ενεργά στη διδακτική διαδικασία.

 

4.         Στη διάρκεια της διδασκαλίας απαγορεύεται κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά Ι που παρενοχλεί τους μαθητές, δυσχεραίνει το έργο του διδάσκοντα ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

 

5.         Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστηματική αδιαφορία εκ μέρους του μαθητή να ανταποκριθεί στο επίπεδο απαιτήσεων του Σχολείου ή συμπεριφορά που δυσχεραίνει τη διδακτική διαδικασία, ο μαθητής ελέγχεται πειθαρχικά.

 

6.         Οι μαθητές υποχρεούνται να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος και ιδιαίτερα την έναρξη των μαθημάτων.

 

7.         Στην πρωινή σύνταξη και προσευχή είναι υποχρεωτική η παρουσία του συνόλου των μαθητών, πλην των επιμελητών, καθώς και του συνόλου των διδασκόντων της πρώτης ώρας, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της ομαλής διεκπεραίωσης της.

 

8.         Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης, οι μαθητές προσέρχονται στη Γραμματεία, αναφέρουν την αιτία της αργοπορίας και με ειδικό σημείωμα της Γραμματείας μπαίνουν στην αίθουσα. Η Γραμματεία φροντίζει για την επιβεβαίωση, από το γονέα ή κηδεμόνα, της αιτίας της αργοπορίας .

 

9.         Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεση διδακτική ώρα δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός, κατά την κρίση του διδάσκοντα και με καταχώριση της καθυστέρησης στο α-απουσιολόγιο. Αν ο μαθητής δε γίνει δεκτός, παίρνει αδικαιολόγητη απουσία και με σχετικό σημείωμα ενημερώνεται η Διεύθυνση.

 

10.       Έξοδος των μαθητών από το χώρο του Σχολείου αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Αποχώρηση πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο μετά από γραπτή άδεια της Διεύθυνσης.

 

11.       Αδικαιολόγητη απουσία σε ενδιάμεση ώρα ελέγχεται πειθαρχικά. Αν η απουσία γίνει σε ώρα διαγωνίσματος, ο μαθητής αξιολογείται με μονάδα.

 

12.       Οι μαθητές υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλες τις συγκεντρώσεις που γίνονται στο αμφιθέατρο του Σχολείου καθώς και σε όλες τις εκπαιδευτικές ή μορφωτικές επισκέψεις, εφόσον πραγματοποιούνται μέσα στο ωράριο λειτουργίας του Σχολείου, και τους σχολικούς περιπάτους.

 

13.       Ημερήσια απαλλαγή από τη Γυμναστική χορηγείται από τη Διεύθυνση και εφόσον διαπιστώνεται σοβαρός λόγος. Απαλλαγή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για όλο το σχολικό έτος χορηγείται με πράξη που υπογράφεται από το διδάσκοντα και το Διευθυντή και εφόσον προσκομισθούν οι σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις.

 

14.       Για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται οι μαθητές να προσέρχονται ή να αποχωρούν από Το σχολείο οδηγώντας δικό τους όχημα (δίκυκλο).

 

15.       Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα όχι μόνο στους σχολικούς χώρους αλλά και σε όλες τις εκτός Σχολείου εκδηλώσεις. Η παραβίαση της απαγόρευσης του καπνίσματος ελέγχεται πειθαρχικά και σε περίπτωση υποτροπής ο μαθητής μπορεί να τιμωρηθεί ακόμη και με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

 

16.       Ακραίες περιπτώσεις εξεζητημένης κόμμωσης ή προκλητικής αμφίεσης απαγορεύονται και η καθημερινή εμφάνιση των μαθητών πρέπει να χαρακτηρίζεται από δέουσα ευπρέπεια και απλότητα.

 

17.       Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να προμηθεύονται εγκαίρως την καθιερωμένη από το Σχολείο στολή γυμναστικής καθώς και την ενδυμασία παρελάσεων.

 

18.       Κατά τη διενέργεια γραπτών δοκιμασιών κάθε είδους απαγορεύεται η αντιγραφή ή απόπειρα αντιγραφής. Αν διαπιστωθεί αντιγραφή ή απόπειρα αντιγραφής, το γραπτό του μαθητή βαθμολογείται με μονάδα (1) και ο μαθητής ελέγχεται πειθαρχικά.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

B. Βασικοί Κανόνες Συμπεριφοράς

Η συμμόρφωση προς τους κανόνες συμπεριφοράς που διέπουν τη σχολική ζωή είναι υποχρεωτική για όλους και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη απαίτηση του Σχολείου.

Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες οι μαθητές οφείλουν:

 

?  Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και των διδασκόντων για διδασκαλία.

 

?  Να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος ή της όποιας σχολικής εκδήλωσης
να υπακούν στις υποδείξεις των διδασκόντων και του υπόλοιπου προσωπικού του Σχολείου.

 

?  Να εκφράζονται κόσμια και να αποφεύγουν ύβρεις και βωμολοχίες καθώς και κάθε είδους αποκλίνουσα συμπεριφορά.

 

?  Να σέβονται τους συμμαθητές τους και να αποφεύγουν τις φιλονικίες ή την άσκηση βίας με οποιονδήποτε τρόπο εναντίον τους.

 

?  Να σέβονται την περιουσία του σχολείου, να μη ρυπαίνουν τους σχολικούς χώρους και να φροντίζουν για την καλαίσθητη εμφάνιση τους.

 

?  Να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας στα κυλικεία.

 

?  Να μη θέτουν σε λειτουργία κινητά τηλέφωνα στη διάρκεια του μαθήματος.

 

?  Να μη μεταφέρουν μέσα στο Σχολείο προσωπικές τους συνήθειες που δεν συνάδουν με τις αρχές του σχολείου.

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Γ. Συμπεριφορά στη Βιβλιοθήκη

Οι μαθητές που επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη για μελέτη ή ομαδική εργασία οφείλουν:

 

?                      Να μην παρενοχλούν όσους μελετούν στη βιβλιοθήκη.

 

?                      Να σέβονται και να διατηρούν σε καλή κατάσταση τα βιβλία και τα άλλα εποπτικά μέσα.

 

?                      Να επιστρέφουν έγκαιρα τα βιβλία σε περίπτωση δανεισμού.

 

?                      Να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των αρμόδιων διδασκόντων.

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Δ. Συμπεριφορά στα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών

Για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των Εργαστηρίων Φυσικής, Χημείας Βιολογίας και Τεχνολογίας οι μαθητές οφείλουν:

?  Να προσέρχονται έγκαιρα στο" Εργαστήριο.

?  Να μη συνδέουν τα κυκλώματα με τις πηγές του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς προηγούμενο έλεγχο από τον υπεύθυνο διδάσκοντα.

?  Να χειρίζονται με προσοχή τα όργανα και τις συσκευές του εργαστηρίου και να απευθύνονται στον υπεύθυνο διδάσκοντα για κάθε δυσλειτουργία τους.

?  Να χρησιμοποιούν τα υλικά (χημικές ενώσεις, διαλύματα κ.ά.) σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου και να μην πειραματίζονται κατά βούληση.

?  Να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια ή την ασφάλεια του Εργαστηρίου.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Ε. Συμπεριφορά στο Εργαστήριο Η/Υ

Οι μαθητές που εργάζονται στο Εργαστήριο Η/Υ οφείλουν:

?       Να προσέρχονται έγκαιρα στο Εργαστήριο.

?       Να καταλαμβάνουν την καθορισμένη από τον υπεύθυνο διδάσκοντα θέση.

?       Να μη θέτουν σε λειτουργία τους Η/Υ με δική τους πρωτοβουλία.

?       Να μη χρησιμοποιούν δικές τους δισκέτες με προγράμματα ή αρχεία.

?       Να μην επεμβαίνουν στη σύνδεση του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

?       Να σέβονται το χώρο του Εργαστηρίου και την ασφάλεια του εξοπλισμού.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΣΤ. Συμπεριφορά στη Μετακίνηση

Τόσο κατά την καθημερινή μετακίνηση όσο και στις εκδρομές οι μαθητές υποχρεούνται να θεωρούν το λεωφορείο προέκταση του χώρου του Σχολείου και να συμπεριφέρνονται σ' αυτό με τρόπο που θα διασφαλίζει την ασφάλεια τους και θα σέβεται τις αρχές του σχολείου. Ειδικότερα οι μαθητές οφείλουν:

·       Να βρίσκονται έγκαιρα στη στάση η οποία έχει συμφωνηθεί με το γονέα ή κηδεμόνα.

·       Να μην παρενοχλούν τον οδηγό ή τους συμμαθητές τους.

·       Να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του οδηγού.

·       Να μη ρυπαίνουν και να μην καταστρέφουν το λεωφορείο.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Z. Συμπεριφορά στις Εκδρομές ή Επισκέψεις

Οι μαθητές οφείλουν, αντιλαμβανόμενοι την αξία και τους σκοπούς των εκδρομών ή μορφωτικών επισκέψεων, να συμπεριφέρνονται σ' αυτές με τρόπο που να τιμά τους ίδιους και να περιφρουρεί το κύρος και το ήθος του σχολείου. Ειδικότερα οφείλουν:

·       Να ακολουθούν το πρόγραμμα της εκδρομής και να μην απομακρύνονται από την υπόλοιπη ομάδα.

·       Να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις ξεναγήσεις.

·       Να συμπεριφέρνονται με ευπρέπεια και ήθος σε όλους τους δημόσιους χώρους (μουσεία, ιστορικούς χώρους, ξενοδοχεία κ.τ.λ.)

·       Να μην κάνουν χρήση αλκοόλ.

·       Να ενημερώνουν για κάθε πρόβλημα που υποπίπτει στην αντίληψη τους  συνοδούς ? καθηγητές.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας