Πληροφορική A’ Τάξης

Ωριαίο Μάθημα

Καθηγητές / Καθηγήτριες που διδάσκουν το μάθημα
1. Φίλιος Θωμάς
2. Ντόντη Διαμάντω

Διδάσκεται στο εργαστήριο πληροφορικής


Καθορισμός και Διαχείριση διδακτέας ύλης

Η ύλη και η διαχείρισή της περιγράφονται στους γενικούς και τους ειδικούς σκοπούς του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ ) Πληροφορικής. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά στη σελ. 41 της εγκυκλίου “Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012”. Ακόμη διαβάστε – πατώντας τους επόμενους συνδέσμους – για το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ.