Τα οστά ανάλογα με τη μορφή τους

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε στα οστά της δεξιάς στήλης την κατηγορία στην οποία υπάγονται της αριστερής στήλης.